LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Paterētāju asociācija uzvar BigBank tiesā, pieprasa atlīdzināt zaudējumus cietušajiem klientiem PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
27.05.2021 08:20
There are no translations available.

Attēls ar maksājumu grafiku, kalkulatoru, monētām iespiestām kaliperā
Avots:Steve Buissinne no Pixabay.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) pieprasa AS BigBank Latvijas filiālei nekavējoties veikt pilnu parāda pārrēķinu un atlīdzināt nodarītos zaudējumus tiem klientiem uz kuriem attiecas Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2014.gada 16.janvāra lēmums Nr.E03-PTU-F135-2, ar kuru AS BigBank Latvijas filiālei uzlikts par pienākumu izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot spēkā esošajos laika periodā no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos izmantot procentu aprēķinā likmi, kura nav norādīta ar patērētājiem noslēgtajos kreditēšanas līgumos.

PIAA nosūtīja bankai attiecīgā satura vēstuli pēc tam, kad Kurzemes apgabaltiesa apmierināja PIAA celto prasību pret AS BigBank Latvijas filiāli par pārrēķina veikšanu un vairāk nekā 6 000 EUR zaudējumu atlīdzināšanu patērētājam, kurš cieta BigBank negodīgās komercprakses rezultātā.

PIAA 2018.gadā vērsās tiesā pret AS BigBank Latvijas filiāli, jo vairāku gadu garumā pēc PTAC lēmuma, kuru banka līdz pat 2016.gadam neveiksmīgi pārsūdzēja vairākās tiesu instancēs, pieņemšanas tā neveica klientiem pilnu parāda pārrēķinu t.i. pārrēķinu no pārkāpuma izdarīšanas (aizdevuma līguma noslēgšanas) dienas. Turklāt banka pati un ar dažādu parādu piedzinēju palīdzību turpināja pieprasīt klientiem pretēji PTAC lēmumam aprēķināto maksājumu veikšanu.

Šai sakarā Kurzemes rajona tiesa spriedumā secināja, ka AS BigBank Latvijas filiāle veica maksājumu pārrēķinu par periodu sākot no PTAC lēmuma pieņemšanas dienas, bet ar to nav ticis panākts konstatētajiem apstākļiem atbilstošs noregulējums pušu līgumiskajām attiecībām par periodu no aizdevuma līguma noslēgšanas līdz PTAC nolēmuma pieņemšanas dienai, proti, jau kopš aizdevuma līguma noslēgšanas prasītājam veicamajiem maksājumiem ir tikusi piemērota procentu likme, kas nav tikusi paredzēta līgumā, un minētais ir radījis prasītājam nelabvēlīgas sekas (pārmaksāto procentu maksājumu veidā), kas nav novērstas, un minētais viennozīmīgi atzīstams par līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Kurzemes apgabaltiesā pievienojās šim secinājumam pilnībā.

Tāpat, abas tiesas piekrita PIAA viedoklim, ka aizdevumam kopš tā noslēgšanas brīža ir piemērojama tikai likumisko procentu likme 6% gadā, bet līgumā noteiktā procentu likme, kā netaisnīgs līguma noteikums nav piemērojama.

Kurzemes apgabaltiesas spriedums uz šo brīdi ir stājies spēkā un AS BigBank Latvijas filiāle to izpildīja. Tomēr PIAA ieskatā bankai ir jāveic parāda pārrēķins un zaudējumu atlīdzināšana attiecībā uz visiem patērētājiem pret kuriem tā izdarīja identisku likumpārkāpumu.

Sakarā ar minēto, PIAA padomes priekšsēdētāja Tekla Žabova norādīja:

"BigBank rīcība, turpinot pieprasīt patērētājiem prettiesiski aprēķināto maksājumu veikšanu arī pēc PTAC lēmuma stāšanās spēkā, ir ne tikai likumam neatbilstoša, bet ir ciniska un banku apkaunojoša. Kurzemes apgabaltiesas nodibinātais precedents ir nepārprotams signāls tam, ka BigBank ir nekavējoties jālabo šī netaisnība attiecībā uz visiem skartajiem patērētājiem."

PIAA ir vienīgā Latvijas patērētāju aizsardzības sabiedriskā organizācija, kura ir atzīts Latvijas patērētāju pārstāvis gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī. PIAA pastāvīgi sadarbojas ar PTAC dažādās jomās, tai skaitā, nodrošinot Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbu. PIAA ir arī Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) biedrs, Eiropas Patērētāju strandartizācijas organizācijas (ANEC) biedrs, kā arī pārstāv Latvijas patērētāju intereses Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejā un Eiropas Komisijas Patērētāju aizsardzības politikas padomdevēju grupā.

Обновлено 27.05.2021 11:15
 
Euroconsumers требует от HP Inc. компенсацию за недобросовестную практику по продаже принтеров PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
13.05.2021 08:01
Изображение принтера со дорожным знаком кирпич
Источник: OpenIcons с Pixabay.

На прошлой неделе 3 мая 2021 года Euroconsumers, являющаяся обьединением нескольких больших потребительских организаций Европы и Южной Америки, опубликовала призыв HP Inc. компенсировать убытки потребителям из Италии, Бельгии, Испании, Португалии и Бразилии в связи с несовместимостью принтеров компании с картриджами других производителей. Также Euroconsumers потребовала у HP Inc. немедленно прекратить вводящую в заблуждение, вредную и ограничивающую конкуренцию практику.

Euroconsumers обьясняет, что начиная по крайней мере с конца 2016 года HP Inc. утверждала, что принтеры компании совместимы с картриджами других производителей, несмотря на то, что на практике это было не так. После установки обновления аппаратной программатуры (firmware), пользователи при попытке вставить в принтеры HP картридж другого производителя получили сообщение об ошибке. Это сообщение об ошибке привело пользователей к ошибочному заключению, что картридж другого производителя является некачественным и по этой причине принять решение о покупке более дорогого картриджа HP или даже полностью заменить сам принтер. В связи с этими обстоятельствами 17 ноября 2020 года Антитрастовое учреждение Италии Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) пришла к выводу, что HP является отвественной за осуществление этой недобросовестной коммерческой практики и наложило на HP Inc. штраф в размере 10 миллионов евро, а также запретило продолжать эту практику.

Также Euroconsumers обращают внимание на то, что в США HP Inc. недавно заключила мировую сделку в деле со схожими обстоятельствами, согласившись компенсировать каждому потребителю 100-150 долларов на общую сумму в 1,5 милионов долларов.

Принимая во внимание то, что закон Италии на основании которого было принято вышеупомянутое решение AGCM, izriet из Директивы о недобросовестной коммерческой практики (2005/29/EC), которая обязательна для всех государств ЕС, Euroconsumers считает, что компенсацию убытков можно потребовать и в других странах ЕС.

Напоминаем, что в ноябре 2020 года Европарламент принял Директову о представительских исках (Representative action directive), которая среди прочего предусматривает обязанность обязанность всех стран ЕС до 25 декабря 2022 года ввести в своё законодательство эффективных процессуальных механизм с помощью которого организации потребителей и учреждения по защите прав потребителей смогут требовать возмещения убытков в пользу многих потребителей одновременно. Директива была принята с учётом того, что многие страны ЕС, в том числе Латвия, не соблюли рекоммендацию схожего содержания, принатую Еврокомиссией в 2013 году.

Обновлено 13.05.2021 08:40
 
Имеет ли турист право отказаться от путешествия? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.04.2021 13:08
Изображение женщины, окружённой знаками вопроса
Avots:Sophie Janotta no Pixabay.

Уже более года из-за пандемии Covid-19 существуют обстоятельства неблагоприятные для путешествий, из-за чего в публичном пространстве со разных сторон звучат призывы не путешествовать без особой необходимости. Однако не стоит забывать и о том, что для многох туристов выбор отправиться в путешествие или нет совсем не прост. Например, в прошлом году значительное количество туристов и туроператоров договорились о переносе отменённых путешествий на этот год. Но поскольку органичения, введённые по причине распространения пандемии сохранились во многих странах мира, у некоторых туристов возникают сомнения в целесообразности запланированного путешествия и, соотвественно, вопрос о том можно ли отказаться от путешествия и как это сделать.

Не секрет, что если путешествие из-за пандемии Covid-19 отменил туроператор и ему не удалось договориться с туристом о переносе путешествия, выдаче ваучера или другом решении, то туроператор обязан произвести возврат всех сумм, уплаченных туристом. Но что с самим туристом? Каковы его возможности отказаться от путешествия?

Обновлено 30.04.2021 13:20
Подробнее...
 
SIA "vienmer.lv", kura tirgo mājaslapā www.vienmer.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.04.2021 11:58
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "vienmer.lv" (reģ. Nr. 40103535607) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājam 32,70 EUR, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "vienmer.lv", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.vienmer.lv, kā arī zoopreču veikalā, kas atrodas Rīgā, Senču ielā 2 (faktiskā adrese), savā interneta veikalā pārdeva patērētājai lāpstiņriteni ar asi un filtriem, kā arī blīvi krānu blokam ar piegādi, par ko patērētājs 2020.gada 21.janvārī veica samaksu 32,70 EUR apmērā. Pasūtītās preces patērētājs saņēma 2020.gada 24.janvārī, savukārt 2020.gada 29.janvārī patērētājs e-pastā informēja komersantu par vēlmi izmantot atteikuma tiesības un jautāja sabiedrībai, kur atgriezt preces. Nesaņemot atbildi, patērētājs 2020.gada 30.janvārī nosūtīja preces uz vienīgo komersanta interneta vietnē norādīto adresi, kas ir faktiskā adrese. Tomēr, komersante atteicās saņemt patērētāja atgrieztās preces faktiskajā adresē un 2020.gada 5.februārī atbildēja uz patērētāja e-pastu, norādot, ka preces ir jānosūta uz tā juridisko adresi un pielikumā pievienoja atteikuma tiesību veidlapu, kurā atkal tika norādīta faktiskā adrese t.i. adrese uz kuru patērētājs iepriekš nosūtīja preces. Komersante uzskatīja, ka tai nav jānodrošina patērētājam atteikuma tiesības, jo komersante nesaņēma preces atteikuma tiesību termiņā, kā arī nav jāatmaksā piegādes izdevumi, jo patērētājs varēja saņemt preces komersanta faktiskajā adresē uz vietas bez piegādes maksas.

Izvērtējot lietas materiālus, Komisija secināja, ka komersantes un patērētāja starpā noslēgts distances līgums, patērētājam ir atteikuma tiesībās un patērētājs ievēroja atteikuma tiesību izmantošanas termiņu. Tāpat Komisija konstatēja, ka no VAS “Latvijas Pasts” atzīmes “Atteicās saņemt” CN15 kopijas redzams, ka komersante atteicās saņemt patērētāja sūtījumu, bet komersantes mājaslapā joprojām kā vienīgā komersantes adrese ir norādītā faktiskā adrese, kā arī atteikuma tiesību veidlapā preču atgriešanas adrese ir norādīta faktiskā adrese. Līdz ar to, Komisija secināja, ka patērētājs nosūtīja preces uz vienīgo komersantes norādīto adresi likumā noteiktajā termiņā, bet komersante atteicās to saņemt, tādēļ komersantei nav tiesiska pamata aizturēt naudas summas atmaksu un tai pašai ir jāorganizē preču saņemšana atkārtoti. Komisijas ieskatā, ja komersante preču atgriešanai norāda konkrētu adresi gan mājaslapā, gan atteikuma tiesību veidlapā, tad tai ir pienākums šajā adresē saņemt patērētāja nosūtītas preces.

Attiecībā uz iebildumiem par piegādes izdevumu atmaksas pienākumu, Komisija, pārbaudot komersantes mājaslapā norādīto informāciju, konstatēja, ka patērētājs izvēlējās vienu no piedāvātajiem standarta piegādes veidiem, nevis sadārdzinātu vai expresspiegādi. Līdz ar to komersantei ir jāatmaksā patērētājam piegādes izdevumi saskaņā ar noslēgto distances līgumu. Komisija norāda, ka aizbraukšana pakaļ pasūtītajai precei uz veikalu nav uzskatāma par preces piegādi, kā to norāda komersante.

Minēto iemeslu dēļ, Komisija atzina patērētāja prasījumu par pamatotu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 28.04.2021 12:03
 
Jau rīt, 20. aprīlī konference “Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā” PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.04.2021 08:48
There are no translations available.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir rosinājusi koordinētus Eiropas pasākumus, lai novērstu enerģētisko nabadzību, veicinātu solidaritāti šajā jomā un sniegtu lielāku aizsardzību visneaizsargātākajiem, pamatojoties uz vispārējām tiesībām uz piekļuvi enerģijai.

Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētās nodaļas (TEN) izstrādātajos atzinumos ir aicināts izveidot ES Enerģētiskās nabadzības observatoriju un iesaistīt visas ieinteresētās personas rādītāju noteikšanā, labās prakses apzināšanā un ieteikumu izstrādē.

TEN specializētā nodaļa ir sagatavojusi informatīvu ziņojumu, kurā izvērtēta Eiropas enerģētikas savienība, galveno uzmanību pievēršot enerģētikas pārkārtošanas sociālajai un sabiedriskajai dimensijai, tostarp enerģētiskajai nabadzībai.

“Arī Latvijai līdzīgi kā citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir savi veicamie mājas darbi un to īstenošanā ir jācenšas neatstāt nevienu novārtā. Tā kā ēku renovācija ir noteikta par vienu no Atveseļošanas un noturības mehānisma pamatjomām, tad “Renovācijas vilnim” ir jābūt daļai no ilgtermiņa ieguldījumiem sabiedrības interesēs, ilgtspējīgā attīstībā, zaļajā pārejā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra pilnīgā īstenošanā.” atzina TEN specializētās nodaļas prezidente Baiba Miltoviča.

TEN specializētā nodaļa organizē konferenci, lai diskusijās iekļautu ES un valstu iestādes, reģionālās un vietējās pašvaldības, kā arī organizēto pilsonisko sabiedrību apvienot spēkus un apzināt veicamos praktiskos pasākumus.

Konference: Enerģētiskā nabadzība Eiropas sociālo tiesību pīlāra un Eiropas zaļā kursa krustpunktā
Datums: 2021. gada 20. aprīlī, plkst.11:00
Tiešsaiste: https://www.eesc.europa.eu/lv/agenda/our-events/events/conference-energy-poverty-crossroads-european-pillar-social-rights-and-european-green-deal/webstream

Konferencē piedalās: Eiropas Padomes (Slovākijas un Francijas valdības pārstāvji), ES enerģētikas komisāre Kadri Simsone, Eiropas Parlamenta pārstāvji. Žaka Delora institūta un Eiropas PretNabadzības Tīkla un citu organizāciju pārstāvji.

step-cmyk

Konferencē piedalīsies Eiropas patērētāju organizācija BEUC un Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) un tiks sniegta informācija par projektu "Risinājumi enerģijas nabadzības novēršanai" STEP. Projekta STEP mērķis ir mazināt patērētāju enerģijas nabadzību, mudinot patērētājus mainīt uzvedību un lietot lētākus energoefektivitātes risinājumus, kā arī nodrošināt uzticamus, praktiski lietojamus padomus.

European FlagProjekts STEP ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 847080.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 10 из 57
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack